Szanuj życie

107 pracowników w 2012 roku straciło życie na placu budowy. Setki osób zostało trwale okaleczonych. W protokołach powypadkowych na tysiącach stron nie znajdziemy cierpienia rodzin pozostawionych w samotności, płaczu dzieci po stracie ojca, bólu z którym byli pracownicy muszą się zmagać do końca życia.

Większości wypadków możnaby uniknąć, gdyby sami robotnicy i brygadziści mieli większą świadomość zagrożeń i przepisów bhp. Dlatego też w tym roku właśnie do robotników budowlanych, osób wykonujących prace budowlane jako jednoosobowe podmioty gospodarcze oraz sprawujących bezpośredni nadzór nad pracownikami zwraca się Państwowa Inspekcja Pracy apelując po raz kolejny: „Szanuj życie!”.

22 kwietnia rozpoczyna się kolejna edycja kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania wypadkom w budownictwie. Spoty radiowe kampanii emitowane będą za pośrednictwem stacji RMF FM. Ponadto inspekcja pracy promuje publikacje, listy kontrolne, materiały wspomagające szkolenia bhp, program prewencyjny dla pracodawców branży budowlanej.

Budownictwo jest branżą, gdzie zagrożenia wypadkowe są szczególnie duże, a skala naruszeń przepisów bhp jest bardzo wysoka. Szczególnie podczas pracy na wysokości inspektorzy pracy stwierdzają najwięcej nieprawidłowości. Najczęściej wynikają one z: szybkiego tempa narzucanego terminami zakończenia inwestycji, nieuwzględniania w harmonogramie robót budowlanych prac zabezpieczających, ignorowania przejściowych zagrożeń, które znikną wraz z zakończeniem danego etapu prac, tolerowania przez kierowników budowy odstępstw od przepisów, zatrudniania osób bez wymaganych kwalifikacji i fachowego przygotowania do wykonywanych zadań, braku lub niewłaściwie przeprowadzonych wstępnych szkoleń bhp w tym instruktażu stanowiskowego.

Zadaniem tegorocznej kampanii społecznej PIP jest upowszechnianie wzorca „robotnika-profesjonalisty”, który pracuje fachowo i rzetelnie, ale również bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stąd też hasło firmujące kampanię: „Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.

Kampania PIP służy też wyrabianiu u pracowników budów stałych nawyków bezpieczeństwa - stosowania się do procedur bezpieczeństwa, korzystania ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, trzeźwości w pracy, reagowania na odstępstwa od obowiązujących wymagań. Ma zachęcać do udziału w szkoleniach, które gwarantować będą przestrzeganie przepisów bhp niezależnie tempa pracy i terminu zakończenia robót.

Kampanię wspierają partnerzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy „Budowlani”, największe przedsiębiorstwa budowlane – sygnatariusze Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, patroni medialni i inni.